Opvang en nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen

De confrontatie
Iedereen die wat langer in de zorgsector werkt weet dat men kan worden geconfronteerd met fysieke of verbale agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, criminaliteit, suïcide, automutilatie, maar ook met acute reorganisatie of andere plotselinge gebeurtenissen. Voor de instelling is een goede opvang en begeleiding cruciaal om de gevolgen van zo’n gebeurtenis voor de getroffen medewerker, het werkklimaat, de dienstverlening en de instelling als geheel, te beperken.

De impact
Bij een ingrijpende gebeurtenis gaat het dus om een plotseling optredend incident of een situatie die lichamelijk, emotioneel, mentaal, en/of materieel leed veroorzaakt bij het slachtoffer en/of de getuige(n) daarvan. Zo’n gebeurtenis kan vergaande emotionele gevolgen hebben, niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor getuigen, collega’s, hulpverleners en het thuisfront. Als er geen adequate opvang plaatsvindt bestaat er het risico van de verwerkingsstoornis PTSS (PostTraumatische StressStoornis). Langdurig ziekteverzuim en zelfs een noodzakelijke verandering van werkkring kan het gevolg zijn. Het is dus zaak tijdig de symptomen te herkennen van een onverwerkte gebeurtenis.

..en daarna
Hoe iemand de opgetreden situatie beleeft bepaalt uiteindelijk of er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis: de een raakt overstuur als hij/zij wordt uitgescholden, de ander trekt er zich niets van aan. Naar onze mening is opvang noodzakelijk in alle situaties waarbij een medewerker aangeeft geschokt te zijn door een ingrijpende gebeurtenis. Maar ook in situaties waarbij de medewerker niet zelf om opvang vraagt of mogelijk zelfs afwijst, zal bij gebeurtenissen die in het algemeen als schokkend kunnen worden betiteld een opvangaanbod moeten worden gedaan. In principe dient dus elk (signaal van een) ingrijpende gebeurtenis serieus genomen te worden door de organisatie.

In deze training leren we de medewerkers wat de gevolgen kunnen zijn van een ingrijpende gebeurtenis. Er is ruim aandacht voor de theorie, voor uitwisseling van ervaringen en voor koppeling aan de eigen dagelijkse praktijk. De nadruk ligt echter op het doen van diverse oefeningen gericht op een specifieke vaardigheid. Leidinggevenden leren door rollenspelen en simulatie opvanggesprekken te voeren.